เปลี่ยนภาษา


สินค้าและบริการ หน้าหลัก / สินค้าและบริการ

ขี้เถ้า

ขี้เถ้า ได้มาจากกระบวนการเผาไหม้ของเตาเผา สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สามารถนำไปปรับสภาพดินที่มีความเป็นกรดสูงได้