หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มนํ้ามันอุตสาหกรรม จำกัด รายละเอียดบริษัท


?

บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด

         บริษัทท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529

โดยเริ่มต้นจากการขายผลปาล์ม 16,000 ตันต่อปี บนเนื้อที่ปลูกปาล์มประมาณ

4,000  ไร่   ต่อมาทางบริษัทได้ทำการขยายสายการผลิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

โดยก่อตั้งโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบในปี พ.ศ. 2546

 

       โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบของทางบริษัทฯ มีกำลังการผลิตสูงสุดที่สามารถ

รองรับผลปาล์มดิบได้ถึง  150  ตันต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถผลิตน้ำมันปาล์มดิบ

เป็นจำนวน  220,000  ตันต่อปี  และ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม   30,000  ตัน  ต่อปี

                                                                      นอกจากนี้ทางบรษัท ฯ   สามารถมีรายได้อื่น  จากการขายผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

                                                                      ในรูป เนื้อเมล็ดในปาล์ม, กะลาปาล์ม, ทะลายเปล่า,น้ำสลัดจ์, และเส้นใยปาล์ม