• บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มนํ้ามันอุตสาหกรรม จำกัด

  Tha Chang Oil Palm Industries Co.,Ltd.

  โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบของทางบริษัทฯ มีกำลังการผลิตสูงสุด ที่สามารถรองรับผลปาล์มดิบได้ถึง 150 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถผลิตน้ำมันปาล์มดิบเป็นจำนวน 220,000 ตันต่อปี และ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม 30,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ ทางบรษัท ฯ สามารถมีรายได้อื่นจากการขายผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ในรูป เนื้อเมล็ดในปาล์ม, กะลาปาล์ม, ทะลายเปล่า, น้ำสลัดจ์, และเส้นใยปาล์ม
  ดูทั้งหมด
 • บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด

  Tha Chang Rubber Co., Ltd.

  บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 82,500 ตันต่อปี ซึ่งสามรถจำแนกเป็นน้ำยางข้นจำนวน 78,000 ตัน และสกิมบล็อก / สกิมเครปอีก 4,500 ตัน เพื่อให้แน่ใจว่าทางลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากลโลก ทางบริษัทได้ออกมาตรการที่เข้มงวด ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตั้งแต่ การรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรรายย่อย จนกระทั่งการตรวจสอบคุณภาพน้ำยางข้นก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
  ดูทั้งหมด
 • บริษัท ท่าฉางกรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

  Tha Chang Green Energy Co.,Ltd

  กลุ่มบริษัทท่าฉางอุตสาหกรรมต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการกู้วิกฤตการณ์ด้านพลังงานชาติและสิ่งแวดล้อม กรอปกับศักยภาพและความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ด้านต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลประเภททะลายปาล์มเปล่า เส้นใยปาล์ม และกะลาปาล์ม
  ดูทั้งหมด
 • บริษัท ท่าฉางโลจิสติกส์ จำกัด

  Tha Chang Logistic Co., Ltd.

  ด้วยการบริหารที่มีประสิทธิภาพจึงทำให้บริษัท ท่าฉางโลจิสติกส์ จำกัด เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จนในขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้มีทั้งรถพ่วงและรถสิบล้อที่สามารถขนส่งสินค้าชนิดแข็งและเหลว เป็นจำนวนมากพอ กระทั่งสามารถเพิ่มการบริการให้กับลูกค้าภายนอกกลุ่มท่าฉางอุตสาหกรรมได้
  ดูทั้งหมด
 • บริษัท ไทยไบโอแก๊สเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

  Thai Biogas Energy Co.,Ltd.

  การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียที่ได้จากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มและโรงงานผลิตยางพารา สามารถรองรับน้ำเสียได้67 ,500 ลูกบาศก์เมตร และผลิตกระแสไฟฟ้าได้67, 000 กิโลวัตต์ชั่วโมง/วัน
  ดูทั้งหมด